TẦM NHÌN CÓ TRƯỚC, HIỆN THỰC CÓ SAU

Điều làm nên sự vĩ đại, biến tầm nhìn thành hiện thực, đó là TINH TẤN Vīrya 精進

Tổng Tài chịu trách nhiệm quản trị và điều hành các hoạt động kinh tế tại Hải Khang Zetta Enterprises

Các cung bậc của sự phát triển: Kẻ mạnh, The Fighter, The Winner, Boss, Big Boss

★★★★★

Sự tiến hoá bắt buộc phải qua từng bước một